|
|
|

Regularisatie van de studieperioden

U wilt later een hoger pensioen ontvangen? Dan kunt u uw studiejaren afkopen. Let op: de jaren die u afkoopt tellen enkel mee voor de berekening van uw pensioenbedrag. De jaren die u afkoopt tellen dus niet mee om te kijken of u vroeger met pensioen mag gaan. Hoeveel u extra ontvangt hangt af van uw situatie.

Als u momenteel als zelfstandige werkt, dan zult u uw studieperioden kunnen afkopen in het zelfstandigenstelsel. Meer informatie over het afkopen van de studieperioden vindt u op de website van het RSVZ.

Kijk op mypension.be voor:

 • het bedrag dat u moet betalen om uw studiejaren af te kopen;
 • het bedrag dat het afkopen van uw studiejaren u zal opleveren!

 

Hoeveel levert de afkoop van mijn studiejaren mij op?

 

Welke studiejaren kan ik afkopen?

U kunt de volledige periode waarvoor u een diploma hebt behaald, afkopen. Studiejaren die u opnieuw begonnen bent, tellen niet mee.
U kunt ook 2 jaren afkopen van de periode tijdens welke u uw doctoraat hebt voorbereid. Als het behalen van uw doctoraat langer heeft geduurd, tellen de extra jaren niet mee.
Ook de stageperioden die recht geven op een beroepskwalificatie kunnen worden geregulariseerd.

Meer informatie over de jaren die u kunt afkopen.

 

Hoeveel kost het afkopen van mijn studiejaren?

 • U bent werknemer
  • U betaalt het forfaitair bedrag (1 530 EUR aan index 144,42) als u de studiejaren afkoopt binnen de 10 jaar na het behalen van uw diploma. Na deze periode voeren wij een actuariële berekening uit.
  • Overgangsperiode voor werknemers die hun diploma hebben behaald vóór 01/12/2007: tot en met 30/11/2020 kunnen zij de jaren vanaf de 20everjaardag afkopen aan het forfaitair bedrag. Na deze periode kunt u al uw jaren afkopen volgens de actuariële berekening.


 • U bent ambtenaar
  • Voorheen telden uw studiejaren gratis mee, als uw diploma nodig was voor uw aanwerving of een latere benoeming.
  • Als u ten laatste op 01/12/2018 met pensioen bent gegaan en ten laatste op 01/12/2017 vast benoemd werd, dan worden uw studiejaren nog in aanmerking genomen.
  • Als uw vroegst mogelijke ingangsdatum na 01/12/2018 is, wordt enkel het deel van de diplomabonificatie dat u op deze datum hebt verworven, nog gratis in aanmerking genomen.
  • In ruil voor de afschaffing ontvangt u een extra korting van 15% op het bedrag van de afkoop, tot 01/12/2019. U betaalt dus 1 300,50 EUR per gekocht studiejaar.

Meer informatie over het te betalen bedrag voor het afkopen van studiejaren.

 

Hoeveel levert de afkoop van mijn studiejaren mij op?

 • U bent werknemer
  Elk studiejaar dat u afkoopt verhoogt uw brutopensioenbedrag.
  Bijvoorbeeld: een studieperiode van 12 maanden waarvoor u de afkoop aanvroeg in december 2018, en die daadwerkelijk afgekocht werd als werknemer, levert aan de huidige index 144,42 een extra brutopensioen op van:
  • 271,76 EUR bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande;
  • 339,70 EUR bruto per jaar aan het gezinsbedrag.

  Het nettobedrag hangt van verschillende fiscale factoren af.
  Het nettobedrag hangt van verschillende fiscale factoren af. Dit bedrag nemen we op in de globale berekening van uw pensioen. Het is dus mogelijk dat het bedrag dat de afkoop opbrengt, wordt verminderd door andere berekeningsregels.

 • U bent ambtenaar

  Het bedrag hangt van uw referentiewedde af. In principe levert een afgekocht studiejaar jaarlijks 1/60 van de referentiewedde op.

Meer informatie over het bedrag dat de afkoop van de studiejaren oplevert.

 

Hoe kan ik mijn studiejaren afkopen (procedure)?

Hoe verloopt de procedure voor het afkopen van mijn studiejaren?

Welke studiejaren kan ik afkopen?

Toegelaten perioden

U kunt de volgende studieperioden afkopen:

 • Uw volledige perioden van een jaar van universitair en niet-universitair hoger onderwijs en hoger technisch, beroeps-, zeevaart- en kunstonderwijs met volledig leerplan:
  1. die een volledige cyclus omvatten 
  2. en
  3. waarvoor u een diploma hebt behaald.
 • Uw studieperioden waarin u een doctoraatsthesis hebt voorbereid en uw doctoraat hebt behaald.
 • Uw beroepsstage, als aan de volgende 3 voorwaarden wordt voldaan:
  1. Het behalen van een diploma was een voorafgaande voorwaarde om de stage te vervullen  
  2. en
  3. na de stage hebt u een wettelijk erkende beroepskwalificatie behaald
  4. en
  5. de stage komt niet in aanmerking voor de berekening van een pensioen in een Belgisch of buitenlands socialezekerheidsstelsel. Als u een vergoeding ontvangen hebt tijdens de stage, dan kunt u deze stage niet afkopen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u arts bent en u een stage hebt doorlopen om specialist te worden.
 • Uw perioden vanaf het jaar van de 18e verjaardag waarin u een leerovereenkomst had en die niet in aanmerking komen voor het berekenen van een pensioen in een Belgisch of buitenlands stelsel van sociale zekerheid.
 • Uw volledige perioden van een jaar tijdens welke u studiejaren van secundair onderwijs volgend op het 6ejaar secundair hebt gevolgd.

Welk type diploma's worden in aanmerking genomen?

 • De diploma's van hoger onderwijs met volledig leerplan (studies gevolgd na de volledige cyclus van secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs):
  • hoger universitair en niet-universitair onderwijs;
  • hoger technisch, beroeps-, zeevaart- en
   kunstonderwijs.
 • De diploma's, certificaten of ermee gelijkgestelde titels die werden behaald:
  • aan het einde van een leerovereenkomst ;
  • na de jaren van secundair onderwijs volgend op het 6e jaar secundair ('secundair na secundair', voornamelijk in het technisch of kunstonderwijs).
 • Buitenlandse diploma's of certificaten of ermee gelijkgestelde titels, op voorwaarde dat de gelijkwaardigheid erkend werd in België door de bevoegde instantie.

Hoeveel studiejaren kan ik afkopen?

Het aantal jaren dat u kunt afkopen, hangt af van het soort perioden.

 • Voor hogere studies:
  de maximumduur die geregulariseerd kan worden is het minimum aantal studiejaren dat nodig is om het diploma te behalen. Dit betekent dat als u een of meerdere studiejaren hebt moeten overdoen, u deze extra jaren niet kunt afkopen .

  Bijvoorbeeld: u hebt een master in de rechten behaald. Het minimum aantal jaren om deze te behalen bedroeg 5 jaar. Maar u hebt het 1e jaar moeten overdoen en er in totaal 6 jaar over gedaan. U kunt enkel 5 studiejaren afkopen en niet de 6 jaren die u in werkelijkheid over de studie gedaan hebt.

  U kunt studiejaren voor één enkel diploma afkopen. . 'Eén enkel diploma' betekent echter het einddiploma, en alle voorgaande diploma's (post-secundair) die nodig waren voor het behalen van dat einddiploma.

  Voorbeeld: u hebt een master in de actuariële wetenschappen. Voor deze masteropleiding moest u eerst een master in de wiskunde behalen en een bachelor, die voor elke master vereist is.

  U kunt in totaal 5 studiejaren afkopen:

  • uw bachelor (3 jaar)
  • en
  • uw master in de wiskunde (1 jaar)
  • en
  • uw master in de actuariële wetenschappen (1 jaar).

  De studieperioden die nodig zijn om een doctoraatsthesis voor te bereiden,kunt u voor maximum 2 jaar afkopen, zelfs als:

  • de wettelijke minimumduur voor het behalen van het doctoraatsdiploma langer is;
  • u in werkelijkheid meer dan 2 jaar aan de voorbereiding van uw doctoraat gewijd hebt.

 • Voor de beroepsstages is de duur die u kunt afkopen beperkt tot de mimimumduur die vereist is voor het behalen van de beroepskwalificatie.

 • Voor een leerovereenkomst is de regulariseerbare duur beperkt tot maximum 1 jaar.

 • De periode van het 'secundair na secundair' kan geregulariseerd worden voor het minimum aantal studiejaren (volgend op het 6e secundair) dat nodig is voor het behalen van het diploma.

De duur van de regulariseerbare studieperioden wordt verminderd met eventuele studieperioden die al in een ander pensioenstelsel geregulariseerd werden.

Moet ik alles afkopen of slechts een deel?

U kunt ofwel al uw studieperioden afkopen ofwel slecht een deel ervan.

Maar u kunt uw studieperioden uitsluitend per volledig studiejaar (12 maanden) afkopen. Een studiejaar, behalve voor het doctoraat en de beroepsstage, loopt van 1 september van een jaar tot 31 augustus van het daaropvolgende jaar (tot het tegendeel is bewezen).

Uitzondering voor de ambtenarenpensioenen: het studiejaar waarvan een deel gratis werd toegekend ten gevolge van de overgangsmaatregelen wegens de afschaffing van de diplomabonificatie.

Diploma's waarvoor ik geen jaren kan afkopen

Om uw studieperioden te valideren, moet u het diploma, het certificaat, de titel, het doctoraat of de beroepskwalificatie behalen dat hier betrekking op heeft.

U kunt uw studieperioden daarentegen niet afkopen als u uw diploma, uw doctoraat of uw beroepskwalificatie voor deze perioden uiteindelijk niet behaald hebt.

Als u verschillende gelijkwaardige diploma's (of beroepskwalificaties of doctoraatsdiploma's) hebt, kunt u deze niet allemaal afkopen. U moet een keuze maken.

Bijvoorbeeld: u bent jurist (master in de rechten) en u hebt 2 bijkomende masters waarvan één in Europees recht (1 jaar) en één in sociaal recht (2 jaar). Deze 2 extra masters zijn gelijkwaardig.

U kunt het volgende afkopen:

 • uw bachelor die aan elke master voorafgaat (3 jaar)
 • en
 • uw master in de rechten (2 jaar)
 • en
 • uw master in Europees recht (1 jaar) of uw master in sociaal recht (2 jaar)

Naargelang uw keuze kunt u ofwel 6 jaar afkopen (met uw master in Europees recht) ofwel 7 jaar (met uw master in sociaal recht).

In welk stelsel moet ik de afkoop aanvragen?

U moet de aanvraag indienen in het stelsel waarin u werkt op het moment van de aanvraag.

Als u in verschillende stelsels werkt op het moment van de aanvraag, dan kunt u kiezen in welk stelsel u wilt afkopen. Als u echter zelfstandige en werknemer of ambtenaar tegelijk bent, dan kunt u kiezen tussen het stelsel van de ambtenaren en dat van de werknemers.

De ambtenaar voor wie een einde is gekomen aan het statuut (en die dus geen vastbenoemd personeelslid meer is) kan afkopen:

 • ofwel in het ambtenarenstelsel als hij niet meer is onderworpen aan het werknemers- of aan het zelfstandigenstelsel;
 • ofwel in het werknemers- of in het zelfstandigenstelsel als hij als werknemer of als zelfstandige heeft gewerkt.

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal de afkoop door de ambtenaar in het pensioenstelsel van de werknemers gebeuren.

Uitzondering als u ambtenaar bent: tijdelijk statutair personeel in het onderwijs en statutaire ambtenaren met stage.

Het merendeel van deze personeelsleden worden later vastbenoemd waardoor zij onder het pensioenstelsel voor ambtenaren vallen. Rekening houdend met dit feit, wordt beslist dat de afkoop uitgevoerd door deze personeelsleden, uitwerking zullen hebben in het ambtenarenstelsel als:

 1. deze ambtenaren, vast benoemd worden
 2. en
 3. hun aanvraag tot afkoop werd ingediend:
  • ofwel binnen de 10 jaar die volgden op het behalen van het diploma, het doctoraat, de beroepskwalificatie, het certificaat of de titel;
  • ofwel vóór 01/01/2020.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan zal uw afkoop in het pensioenstelsel van de werknemers gebeuren.

Als u, op het moment van de aanvraag, tot geen enkel Belgisch stelsel van sociale zekerheid behoort, kunt u toch een aanvraag indienen bij het laatste stelsel waartoe u behoorde. Voorwaarde is dat u in het verleden verplicht verzekerd bent geweest bij een Belgisch socialezekerheidsstelsel.

Bijvoorbeeld: na uw studies bent u achtereenvolgens werknemer en ambtenaar geweest en hebt u in het buitenland gewerkt. Als u uw studiejaren wilt afkopen en op het moment van de aanvraag niet tot een Belgisch stelsel behoort, dan kunt u een aanvraag bij het ambtenarenstelsel indienen omdat dit het stelsel is waar u als laatste onder viel.

Afkoop verworven in het stelsel waarin deze werd uitgevoerd

Als u uw studieperioden in een bepaald stelsel afkoopt en daarna van statuut verandert waardoor u vervolgens tot een ander pensioenstelsel behoort, dan blijven uw studieperioden tóch verworven in het stelsel waarin u uw afkoop hebt laten uitvoeren. Er is namelijk geen overdracht van bijdragen tussen verschillende stelsels mogelijk.

Geen afkoop in verschillende stelsels tegelijk

U kunt niet in verschillende stelsels tegelijk perioden afkopen en mag dus niet 2 aanvragen tegelijk indienen.

Als u van stelsel verandert (een zelfstandige die werknemer wordt), dan kunt u echter wél een 2e aanvraag in een ander stelsel indienen als u nog perioden over hebt die u kunt afkopen.

 

Hoeveel kost het afkopen van mijn studiejaren ?

Het bedrag van de afkoop hangt af van het moment waarop u uw afkoopaanvraag indient. Op mypension.be kunt u het bedrag van de afkoop uitrekenen.

De aanvraag wordt binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma ingediend

Werknemers

Ambtenaren

Forfaitair bedrag van 1 530 EUR (index 144,42) per periode van 12 maanden

Forfaitair bedrag van 1 530 EUR (index 01/12/2017) per periode van 12 maanden

 

De aanvraag wordt later dan 10 jaar na het behalen van het diploma ingediend

Werknemers

Ambtenaren

Bedrag van 1 530 EUR (index 144,42) per periode van 12 maanden, verhoogd met een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen

Bedrag van 1 530 EUR (index 01/01/2017) per periode van 12 maanden, verhoogd met een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen.

 

Overgangsperiode

Er is een overgangsperiode voorzien tot 30 november 2020 voor bepaalde personen. Tijdens deze overgangsperiode kunt u uw studieperioden afkopen aan het forfaitair bedrag zonder interest.

Werknemers

Ambtenaren

Forfaitair bedrag van 1 530 EUR (index 144,42) per periode van 12 maanden, voor de studieperioden vanaf 1 januari van het jaar van de 20e verjaardag (zonder verhoging).

Enkel de werknemers die hun diploma hebben behaald vóór 01/12/2007.

Bedrag van 1 300,50 EUR (index 01/12/2017) per periode van 12 maanden (korting van 15 %, tot 30/11/2019).

Enkel ambtenaren die vast benoemd zijn op 01/12/2017 (of daarmee gelijkgesteld).

 

Ambtenaar: diplomabonificatie gedeeltelijk gratis?

Het gedeeltelijk behouden van de gratis diplomabonificatie is uitsluitend van toepassing op:

 • ambtenaren die vastbenoemd of daarmee gelijkgesteld zijn op ten laatste 1 december 2017;
 • gerechtelijke stagiairs of tijdelijke onderwijskrachten op 1 december 2017, als ze later vast benoemd worden als magistraat, respectievelijk in het onderwijs. .

De berekening van het gratis deel van de bonificatie gebeurt op basis van de loopbaan zoals deze bij de FPD gekend is. Kijk voor het resultaat van deze berekening op mypension.be.

 

Hoeveel levert de afkoop van mijn studiejaren mij op?

Het pensioenbedrag dat de afkoop u oplevert, kan door andere elementen van uw loopbaan beïnvloed worden.

Ga naar mypension.be om uw pensioenraming te kennen met en zonder afkoop van de studieperioden.

 

Werknemers

Ambtenaren

Elk afgekocht studiejaar verhoogt het bruto pensioenbedrag.

Bijvoorbeeld: een studieperiode van 12 maanden waarvoor de afkoop werd aangevraagd in december 2018, en die daadwerkelijk geregulariseerd werd als werknemer, levert aan de huidige index 144,42 een extra brutopensioen op van:

 • 271,76 EUR bruto per jaar aan het bedrag als alleenstaande;
 • 339,70 EUR bruto per jaar aan het gezinsbedrag.

 

De afkoop van een studiejaar zorgt voor een pensioentoename van 1/60 van het referentieloon.

Uitzondering: Voor leerkrachten die in 2017 55 jaar of ouder waren en die recht hebben op een gratis (verminderde) diplomabonificatie, worden de geregulariseerde studiejaren in aanmerking genomen aan het tantième 1/55.

Daarentegen hebben leerkrachten die in 2017 de 55-jarige leeftijd hebben bereikt maar pas ná 01/12/2017 vastbenoemd werden, geen recht meer op het tantième 1/55 voor hun afgekochte studieperioden.

 

Het afkopen van studiejaren betekent niet dat u vroeger met pensioen kunt gaan

De geregulariseerde studieperioden worden uitsluitend gebruikt voor de berekening van het pensioenbedrag: deze hebben dus wel een invloed op het bedrag van uw pensioen, maar geen enkele invloed op de datum van uw vervroegd pensioen.

 

Heeft de afkoop altijd een invloed op het pensioenbedrag?

De afkoop van studieperioden geeft niet altijd . De geregulariseerde studieperioden zijn namelijk onderworpen aan andere regels voor de pensioenberekening.

 

Werknemers

Ambtenaren

Als u een loopbaan hebt van meer dan 14 040 voltijdse dagen, met of zonder (volledige of gedeeltelijke) afkoop, dan moeten wij in bepaalde gevallen de (minst gunstige) voltijdse dagen uit de pensioenberekening schrappen (principe van de beperking tot de loopbaaneenheid) en deze geschrapte dagen kunnen dagen van afgekochte studieperioden zijn. In dat geval zal uw bruto pensioenbedrag minder of zelfs helemaal niet stijgen.

De afkoop levert geen enkel voordeel (of een beperkt voordeel) op als:

 • uw pensioen het relatief maximum bereikt;
 • uw pensioen het absoluut maximum bereikt;
 • de loopbaanduur – zonder de geregulariseerde perioden – die in aanmerking komt voor de pensioenberekening ten minste bestaat uit:

45 jaar

als het pensioen wordt berekend aan 1/60 per jaar

41 jaar en 3 maanden

als het pensioen wordt berekend aan 1/55 per jaar

37 jaar en 6 maanden

als het pensioen wordt berekend aan 1/50 per jaar

22 jaar en 6 maanden

als het pensioen wordt berekend aan 1/30 per jaar


Invloed op het overlevingspensioen en de overgangsuitkering

Als u de langstlevende huwelijkspartner van een werknemer bent en uw huwelijkspartner zijn studieperioden voor zijn overlijden had geregulariseerd, dan houdt uw overlevingspensioen of uw overgangsuitkering rekening met deze afgekochte perioden.

Als u de rechthebbende bent van een overleden ambtenaar en u recht hebt op een overlevingspensioen, dan nemen wij dezelfde diensten en perioden in aanmerking als voor de berekening van het rustpensioen. Daardoor worden de gratis diplomabonificatie van de overleden ambtenaar en/of de geregulariseerde studieperioden ook in aanmerking genomen voor de berekening van uw overlevingspensioen.

Hoe kan ik mijn studiejaren afkopen? (procedure)

Wie kan dit aanvragen en wanneer?

U moet zelf uw aanvraag indienen:

U moet de aanvraag indienen vóór de ingangsdatum van het pensioen. De datum van uw aanvraag is belangrijk omdat deze het bedrag van de afkoopbijdrage en de eventuele toepassing van de korting (als u ambtenaar bent) bepaalt.

U mag maximum 2 afkoopaanvragen indienen, ongeacht het pensioenstelsel.

Bijvoorbeeld: u hebt een diploma van 4 studiejaren. U kunt deze in 2 keer afkopen (2 x 2 jaar als u alles wilt afkopen of 1 jaar + 2 jaar als u slechts een deel wilt afkopen, …).

Als u van statuut verandert na een 1e afkoop, dan kunt u nog één aanvraag indienen om de rest van uw perioden af te kopen.

Verloop van de procedure

Wij onderzoeken uw aanvraag en delen u het bedrag van de bijdrage mee dat u moet betalen voor de studieperioden die u in uw aanvraag hebt vermeld.

Voor zover van toepassing, delen wij u ook het bedrag van de afkoopbijdrage mee dat betaald moet worden voor de volledige periode die geregulariseerd kan worden, rekening houdend met de studieperioden die in uw aanvraag staan vermeld.

Vervolgens moet u ons uw keuze meedelen:

 • ofwel kiest u voor afkoop en vermeldt u de studieperioden die u daadwerkelijk wilt afkopen;
 • ofwel kiest u ervoor om niet te afkopen.

Als u besluit om niet te afkopen, dan hebt u geen van uw 2 aanvragen opgebruikt.

Wij sturen u een kennisgeving van uw afkoopbeslissing. Als u deze beslissing heeft ontvangen, moet u de bijdrage in één keer betalen binnen 6 maanden na de kennisgeving.

Betaalwijzen

Als u ons uw keuze betreffende de te afkopen perioden hebt meegedeeld, berekenen wij het definitieve bedrag van uw afkoop.

De bijdrage moet betaald worden :

 • in 1 keer;
 • en
 • binnen de 6 maanden volgend op de definitieve beslissing.

De betaling mag eventueel gebeuren na de pensionering als de aanvraag werd ingediend vóór de pensionering, maar kan niet worden gespreid.

Als u niet of niet binnen deze termijn van 6 maanden betaalt, dan wordt de aanvraag definitief afgesloten en is één van de 2 aanvragen opgebruikt.

U kunt een nieuwe aanvraag indienen voor de studieperioden die u uiteindelijk niet afgekocht hebt, op voorwaarde dat u uw 2 aanvragen nog niet hebt opgebruikt.

Fiscaal aftrekbaar

U ontvangt automatisch een fiscaal attest waarop het bedrag van de bijdrage staat vermeld die u in de loop van het jaar betaald hebt.

De bijdrage is een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage en dus fiscaal aftrekbaar als u zelf de bijdrage hebt betaald.

Om de bijdrage te kunnen aftrekken moet u het bedrag van de bijdrage in uw belastingaangifte vermelden in rubriek 1257/2257 'niet-ingehouden persoonlijke sociale bijdragen'.

Kan de afkoopbijdrage worden terugbetaald?

Nee, wij betalen de correct betaalde bijdragen niet terug.

Sommige bijdragen kunnen we toch terugbetalen. Het gaat bijvoorbeeld om bijdragen die:

 • werden betaald na de termijn van 6 maanden;
 • onterecht werden betaald ;
 • werden betaald voor studiejaren die niet in aanmerking komen voor afkoop.